Làtu mɨ̀ Marin kake Yesu

Bi mɨni ɗo Latu mɨ̀ marin kake Yesu. Mwa cìn shitcin shì mbìràn kɨ̀ Luka.

Yesu ɗo gyem kɨ̀ Nen kòmè pup kɨni lèp nyi lètum ɗin yil mpìteko nyi pìn nyok kɨni mbìzum, ko mwà kòl nyi ka yom mpì shɨkbɨs funu mwa. Nyi ròt ghà ko pò nang kɨni tè gha pɨn nyòk fa nyi. Latu mɨ̀ marin kake Yesu kɨ kòmè nyi ɗin yil ɗo nyì.   

Mwa can mwa gut gut mpì shang ɗap kɨ ni kɨni.

 

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.