Kake Gangtang

Gangtang cir kɨ̀ ɗo kɨ̀ Nen kɨ shit kɨ̀ tang kɨni po tong mpì pɨn kɨ̀ warng Nen funu.

Ɗòm kɨ̀ gangtang nyì kɨ bi mwa pò put mwa met lèp kɨ̀ mwa mɨni mpòkin.
 

Share