Mù Shit Tàng Ngas

Shìk Ngas kɨ nyoktu man kɨni ka. Mù shit tàng kɨni mɨni!

Wu Mat nshɨ̀k nyiReviewers mwa po lè kɨ̀ Kɨ̄m Ngas par pus kangke  mɨ̀ 2015