Mbìlè Cing Yin

Downloads: 

Mbìlè cɨng yin nyi shɨ̀k ɓark kà.

Gha ɗàp ràn kake mbile ɗa.