Copyright/Contact

Yìt ar warng nyi we nsàr kɨ̀ CENTRE FOR NGAS BIBLE TRANSLATION AND CHRISTIAN LITERATURES

Mpi ko ghà man bi ce kake kɨ̀ pobong nyì, email: ngas_project@nbtt.org

Kaɗang ka ar ce kā ɓe copyright mbi bi mwa ɗen mwa mɨni nyi nsar kɨ̀ CENTER FOR NGAS BIBLE TRANSLATION AND CHRISTIAN LITERATURES