Contact

Gha ɓe gha shwal làp mùn kaɗang gha lap sar kake kɨ̀ nfìl ntom nyì. Bar ko nveng ko gha ran sɨm fa ko kaɓe àr shwal mbìran fa ka, se ko kaɗang ghà pò nang kɨ̀ mbìnang, ko kaɓe ghà pò ròt kɨni ko mwà lap ghà.

Target Image