Yìl Ngas Pò Ɓangha

A VISIT TO AN OLD NGAS MAN WHO READS NGAS SCRIPTURE FLUENTLY AND PASSIONATELY_rsz.jpg

Yil ce ɗɨ ka ner kɨ̀ yil mwa kō yìl ngas kà. Ngas mwa po nang kɨ̀ ke kɨ̀ mwa tè nkarng mwa, ko mwa pò nang kɨ̀ shang gurm mwa tè nlèp mwa. Ye ɗàp kɨ̀ ke ɗo ɗà kà, ɗang mun pò lɨ kɨni a mpì te ko mù rɨp ke ndɨ̀r kɨ̀ ngas mwa kɨ shang dɨr ka yil mwa. Mun pò mwat ngɨng shì shɨ̀k ngas, mpì mun ɗo mu ròt shàk ɓul. Li wùn ɗak nkarng  kɨ̀ ngas mwa, li wun ɗak lèp ka yil mwa kò ɓut pò shang wun kɨ ngas mwa. Yìl ngas ɗo pò bèt kɨ̀ polu wun mɨni
 

Gha tung mɨni mpì ko nyi met kɨ gha pī mwa ɗen latu kɨ marin kake Yesu.

Gha tung mɨni mpì marin murtutu mwa nɗin pobong nyi.

Gha tung mɨni mpì ko ghà met pobong kɨ̀ NBTT

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.